O medvědím kožichu

(překlad, 4.část)

Li senfeligis la urson kaj diris:

„Jen via mantelo kaj via lito, vi devas dormi sur ĝi kaj neniam serĉi alian. Kaj pro la vesto via nomo estos Ursa Felo.“

Dirinte tion, la diablo malaperis. La soldato surmetis la surtuton, ekserĉis en la poŝo kaj konvinkiĝis, ke la diablo ne trompis lin. Poste li surĵetis la ursan felon sur sian dorson, ĝoje ekmigris en la mondon malzorgante nenion, kio dikigas la homon kaj maldikigas la monujon. En la unua jaro lia aspekto estis ankoraŭ tolerebla, sed en la dua li jam similis monstron. La haroj kovris preskaŭ lian tutan vizaĝon, liaj fingroj havis ungegojn, lia barbo similis dikan felton, kaj lia vizaĝo estis tiel kovrita de malpuraĵo, ke se oni semus tie kreson, ĝi donus riĉan rikolton. Ĉiuj forkuris de li, sed ĉar li ĉie donis monon al la mizeruloj petante iliajn preĝojn, ke li ne mortu dum la sep jaroj, kaj ĉar li ĉion bone pagis, li ĉiam trovis rifuĝejon.

slovíčka:

dika tučný, tlustý
felto plsť
kreso řeřicha
rikolto sklizeň

Stáhl kůži z medvěda a řekl:

„Tady je tvůj kabát a tvoje postel, budeš muset na ní spát a nikdy hledat jinde. A kvůli tomuto oblečení bude tvoje jméno Medvědí kůže.“

Když to řekl, ďábel zmizel. Voják si oblékl plášť, zašátral v kapse a přesvědčil se, že ho ďábel nepodvedl. Pak si hodil medvědí kůži na záda, radostně vyrazil do světa, nestaral se o nic, co tloustlo člověka a zeštíhlovalo peněženku. V prvním roce jeho vzhled byl ještě přijatelný, ale ve druhém se už podobal příšeře. Vlasy pokrývaly téměř jeho celý obličej, jeho prsty měli drápy, jeho vousy se podobaly tlusté plsti, a jeho obličej byl tak pokryt špínou, že by tam rostla řeřicha, která by dala bohatou úrodu. Každý od něj utíkal, ale protože všude dával peníze ubožákům a žádal jejich modlitby, aby nezahynul během sedmi let, a protože všechno dobře platil, vždy nalezl útočiště.

Rubriky: Esperantské okénko | Napsat komentář

O medvědím kožichu

(překlad, 3. část)

„Mi vidas,“ diris la fremdulo, „ke kuraĝo ne mankas al vi, sed vi devas plenumi ankoraŭ unu kondiĉon.“

„Bone, se ĝi ne estos danĝera por mia animo kaj eterna feliĉo; alie mi neniel konsentos,“ respondis la soldato, kiu bone komprenis, kun kiu li parolas.

„Juĝu mem,“ respondis la fremdulo, „dum sep jaroj vi ne rajtos vin lavi, nek kombi la harojn kaj barbon, nek tranĉi la ungojn, nek preĝi ‚Patro nia’. Mi donos al vi surtuton kaj mantelon, kiun vi devos porti dum ĉi tiu tempo. Se vi mortos dum la sep jaroj, vi estos mia, se vi restos vivanta, vi estos libera kaj riĉa vian tutan vivon.“

La soldato pensis pri sia granda mizero, kaj ĉar li ofte jam riskis sian kapon, li volis provi ankaŭ ĉi tiun fojon kaj konsentis. La diablo demetis la verdan surtuton, donis ĝin al la soldato kaj diris:

„Ĉiam, kiam vi havos la surtuton sur via dorso kaj metos vian manon en la poŝon, vi trovos tie sufiĉe da oro.“

slovíčka:

animo duše
rajti mít právo, smět

„Vidím,“ řekl cizinec, „že ti odvaha nechybí, ale musíš splnit ještě jednu podmínku.“

„Dobře, jestli to nebude nebezpečné pro moji duši a věčné štěstí; jinak nebudu souhlasit,“ odpověděl voják, který dobře chápal, s kým mluví.

„Posuď sám,“ odpověděl cizinec, „během sedmi let nebudeš smět se umýt, ani učesat vlasy a vousy, ani ostříhat nehty, ani se modlit otčenáš. Dám ti plášť a kabát, který budeš muset nosit po ten čas. Jestli zemřeš během sedmi let, budeš můj, jestli zůstaneš naživu, budeš svobodný a bohatý celý svůj život.“

Voják přemýšlel o své velké bídě, a protože již často riskoval hlavu, chtěl to dokázat také tentokrát a souhlasil. Ďábel sundal zelený plášť, dal ho vojákovi a řekl:

„Vždy, když budeš mít plášť na zádech a dáš ruku do kapsy, najdeš tam dostatek zlata.“

Rubriky: Esperantské okénko | Napsat komentář

O medvědím kožichu

(překlad, 2. část)

Subite li ekaŭdis bruon kaj ekrigardis posten: tie staris fremdulo en riĉa verda surtuto, sed kun abomenaj ĉevalaj piedoj.

„Mi scias, kio mankas al vi,“ li diris, „da mono kaj riĉaĵo mi liveros al vi tiom, kiom vi povos porti, sed mi devas scii antaŭe ĉu vi estas timulo, por ne elspezi la monon malbone.“

„Soldato kaj timulo; jen du ne kunigeblaj vortoj,“ li diris, „vi povas min provi.“

„Bone,“ respondis la fremdulo, „turnu vin.“

La soldato rigardis posten kaj ekvidis urson, kiu murmurante estis lin atakonta.

„Oho,“ kriis la soldato, „mi tiklos vian nazon, vi ne murmuros plu,“ ekcelis kaj trafis ĝian buŝegon; la besto falis senviva.

slovíčka:

abomena odporný
piedo tlapa
spezi převádět peníze
tikli šimrat

Náhle uslyšel hluk a podíval se za sebe: stál tam cizinec v drahém zeleném plášti, ale s odpornými kopyty.

„Vím, co ti chybí,“ řekl, „peníze a cennosti ti dám tolik, kolik budeš moci unést, ale musím vědět předem, zda nejseš zbabělec, abych nevydal špatně peníze.“

„Voják a zbabělec; dvě neslučitelná slova,“ řekl, „můžete mě vyzkoušet.“

„Dobře,“ odpověděl cizinec, „otoč se.“

Voják se podíval dozadu a uviděl medvěda, který bručel a chystal se na něj zaútočit.

„Hohó,“ zakřičel voják, „pošimrám ti nos, už nebudeš bručet,“ zamířil a trefil jeho tlamu; zvíře padlo mrtvé.

Rubriky: Esperantské okénko, Uncategorized | Napsat komentář

Šachová hlídka (279)

Po tazích

1. e4 e5 2. Nf3 d6 3. Bc4 Bd7 4. d4 Nf6 hlásí počítač výraznou výhodu pro bílého, asi [+3].

sch279_1

FEN: rn1qkb1r/pppb1ppp/3p1n2/4p3/2BPP3/5N2/PPP2PPP/RNBQK2R w KQkq – 1 5

———————–
————————
———————–
———————–
———————–
———————–

Pokračování např.

5.dxe5 dxe5 6.Ng5 Qe7 7.Nxf7 Rg8 8.Ng5 Rh8 9.b3

sch279_2

Rubriky: Šachová hlídka | Napsat komentář

O medvědím kožichu

(překlad, 1. část)

Ursa Felo

Estis iam juna viro, kiu sin dungis kiel soldato, servis brave kaj estis ĉiam unua, kie pluvis la kugloj. Ĉio prosperis, dum la milito daŭris, sed kiam oni faris pacon, li ricevis eksigon kaj la kapitano diris al li: „Iru kien vi volas.“

Liaj gepatroj ne vivis plu, li ne havis hejmon, li do iris al siaj fratoj kaj petis rifuĝejon ĝis la rekomenco de la milito. Sed la fratoj havis malmolan koron kaj diris:

„Kion vi faros ĉe ni? Ni ne bezonas vin, zorgu mem pri vi.“

La soldato havis nur sian pafilon, li prenis ĝin sur la ŝultron kaj ekmigris en la vastan mondon. Li venis en grandan dezerton, kie oni vidis nur rondon de arboj, li eksidis en la ombro kaj malĝoje pensis pri sia sorto:

„Mi ne posedas monon, mi scias nur la militan metion kaj nun dum la paco oni ne bezonas min plu, mi vidas, ke mi mortos de malsato.“

slovíčka:

pluvi pršet
koro srdce

O medvědím kožichu

Byl kdysi mladý muž, který byl zaměstnán jako voják, sloužil statečně a byl vždy první, kde pršely kulky. Všechno se dařilo, když probíhala válka, ale když nastal mír, byl propuštěn a kapitán mu řekl: „Jdi kamkoli chceš.“

Jeho rodiče už nežili, neměl domov, šel tak ke svým bratrům a žádal přístřeší dokud nezačne válka. Ale bratři měli tvrdá srdce a řekli:

„Co u nás budeš dělat? Nepotřebujeme tě, postarej se o sebe.“

Voják měl jen svou pušku, vzal ji na rameno a vydal se do širého světa. Přišel na velkou poušť, kde byl vidět jen kruh stromů, usadil se do stínu a nevesele přemýšlel o svém osudu:

„Nevlastním peníze, znám jen vojenské řemeslo a nyní během míru mě už nepotřebují, vidím, že zemřu hladem.“

Rubriky: Esperantské okénko | Napsat komentář

Šachová hlídka (278)

Po tazích 1. e4 g6 2. d4 Nf6 3. e5 Nd5 4. c4 Nb4 5. Nf3 d6 ukazuje počítač výhodu pro bílého asi +2.

sch278_1

———————–
———————–
———————–
———————–
———————–
———————–

Následovalo 6. Qa4+ N8c6 7. d5 b5 8. cxb5 Bf5 9. Na3 (kontroluje pole c2 proti vidličce) Nxe5 10. Nxe5. Dáma nyní může sebrat jezdce na b4.

sch278_2

Rubriky: Šachová hlídka | Napsat komentář

Z oblíbeného sudu (71)

další díl ve formátu pdf  zesudu71

obsah: Absolutní Galoisova grupa p-adických čísel

Rubriky: Z oblíbeného sudu | Napsat komentář